วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกตำแหน่ง 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*******************************************************กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 5 อัตรา
วุฒิ ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(1) ด้านการปฏิบัติการ 
(1.1) จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางอินเทอร์เน็ต ออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และตรวจค้นเอกสารการจดทะเบียน รับงบการเงินนิติบุคคล เปรียบเทียบปรับในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 
(1.2) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อหารือปัญหา และประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 
(1.3) พิจารณา วิเคราะห์ปัญหา และให้ความเห็นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ที่มีข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง คำคัดค้าน คำอุทธรณ์ และประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(1.4) ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทด้านการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท รวบรวมข้อมูลคำวินิจฉัย ข้อหารือ ข้อร้องเรียน ข้อพิพาท ระหว่างธุรกิจ ที่มีคำวินิจฉัยที่ยุติแล้ว 
(1.5) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการพัฒนาการจดทะเบียนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
(1.6) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
(2) ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
(3) ด้านการประสานงาน 
(3.1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
(3.2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ด้านการบริการ 
(4.1) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูล และสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
(4.2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้าการตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

*************************************************************
เปิดสอบ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า           
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า       
สถานที่สอบ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า           
ประกาศผลสอบ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า        
รายงานตัว  กรมขนส่งทางบก      
ติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  http://www.dbd.go.th/main.php?filename=indexตัวอย่างแนวข้อสอบ 

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อตั้งเมื่อวันที่
ตอบ  16 มกราคม พ.ศ. 2466

2.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ในสังกัดใด
ตอบ กระทรวงพาณิชย์

3.วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตอบ นวัตกรรมนำบริการ สร้างธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่สากล

4. เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตอบ http://www.dbd.go.th/

5.ชื่อภาษาอังกฤษของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตอบ Department of Business Development

6.อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์

7.อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนแรก คือ
ตอบ พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)


8.รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนปัจจุบัน มีกี่คน
ตอบ 3 คน ได้แก่      1.นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล
                                    2. นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
                                    3.นายสำรวย แดงด้วง

9.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดิมมีชื่อว่าอย่างไร
ตอบ กรมทะเบียนการค้า

10.ค่านิยมการให้บริการ คือ
ตอบ ยิ้มแย้ม โปร่างใส ใส่ใจบริการ